135

نام تجاري

135 لوستر

تنوع آبکاري

آنتیک -کرم-فرانسوی-برنز فرانسوی-فورتيک

تعداد شاخه هاي موجود

8-12-16