144

نام تجاري

144 لوستر

تنوع آبکاري

آنتیک -کرم-فرانسوی-برنز فرانسوی-فورتيک

تعداد شاخه هاي موجود

5-6-8