147

نام تجاري

147 لوستر

تنوع آبکاري

آنتیک -فرانسوی-برنز فرانسوی-فورتيک

تعداد شاخه هاي موجود

4-5-6-8-10-12