153

نام تجاري

153لوستر

تنوع آبکاري

آنتیک -فرانسوی-برنز فرانسوی-فورتيک

تعداد شاخه هاي موجود

5-6-8-10-12