155

نام تجاري

155لوستر

تنوع آبکاري

آنتیک -فرانسوی-برنز فرانسوی-فورتيک

تعداد شاخه هاي موجود

5-6-8