قطعات

فورج

lg 22

شاخه

ls 03

ریختگری

lr 12

زنبق

lz 01