شمعدان آپادانا

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

تعداد شعله ها:1،3،4