لوستر آپادانا

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :5،6،8،10،12،دو طبقه

در انواع:شاخه بزرگ،شاخه کوچک،سرامیکی