لوستر الین آرشیدا

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :5،6،8،10

لامپ های موجود:1،2،3