لوستر ثمر

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :3،5