رومیزی 709

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی