لوستر سالومه

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود:3،6،8،10،12