لوستر ماهی

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :6،8،15،دو طبقه

در انواع شاخه بزرگ و کوچک