تکشاخه نسیم

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :3،4

در انواع:گرد ،4 گوش