لوستر پردیس آرشیدا

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :5،6،8،10،دو طبقه

لامپ های موجود:تک لامپ،دولامپ،سه لامپ