میوه خوری و آجیل خوری پرستو

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی