کنارسالنی ربکا ستون کوزه ای

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی