لوستر 134

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :6،8،10،12،16،سه بازو