لوستر 167

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :10،12،16،24 ،یک طبقه،دو طبقه