لوستر 217

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :6،8،10،12

در انواع: کوچک،بزرگ، نهارخوری