لوستر کاپری

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :5،6،8،دو طبقه،سه طبقه