شمعدان 3007

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

در نوع های کریستالی و برنزی