شمعدان 3012

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شعله های موجود:1،3،4