شمعدان 3014

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شعله های موجود:4،5،6