شمعدان 3019

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی