میوه خوری دورهمی 4505

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی