آباژور 2511

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی