لوستر سونیا

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موچود:5،6،8،10