دیواری درنا
آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی