لوستر 705

لوستر ۷۰۵

عنوان :لوستر آلومینیوم 705

تعداد شاخه های موجود : 5،6،8

توضیحات