لوستر 706

لوستر ۷۰۶

عنوان :لوستر آلومینیوم 706

تعداد شاخه های موجود : 5،6،8

توضیحات