لوستر 710

لوستر ۷۱۰

عنوان :لوستر آلومینیوم 710

تعداد شاخه های موجود : 5،6،8،10

توضیحات