لوستر 712

لوستر ۷۱۲

عنوان :لوستر آلومینیوم 712

تعداد شاخه های موجود :،6،8

توضیحات