لوستر 714

لوستر ۷۱۴

عنوان :لوستر آلومینیوم 714

تعداد شاخه های موجود : 5،6،4

توضیحات