لوستر 717

لوستر ۷۱۷

عنوان :لوستر آلومینیوم 717

تعداد شاخه های موجود :،6،8

توضیحات