لوستر 722

لوستر ۷۲۲

عنوان :لوستر آلومینیوم 722

تعداد شاخه های موجود : 6،8،10

توضیحات