پروژه تالار ژابیز

پروژه تالار ژابیز واقع در خیابان دولت

مشتریتالار ژابیز
تاریخ تکمیل۱۳۹۴