143

نام تجاري

143 لوستر

تنوع آبکاري

آنتیک -کرم-فرانسوی-برنز فرانسوی-فورتيک

تعداد شاخه هاي موجود

5-6-8-10