آباژور 2515

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی