شمعدان 3022

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

سایزهای موجود:1،2،3